Polityka prywatności i Polityka plików cookies

Polityka prywatności

 1. Wstęp

1.1 Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przez sklep internetowy www.ksiegarniatrzykropki.pl w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

1.2 Administratorem danych osobowych sklepu internetowego www.ksiegarniatrzykropki.pl jest Księgarnia Trzy Kropki Urszula Rodziewicz-Kropiwnicka, mający siedzibę pod adresem 15-727 Białystok ul. Hetmańska 25
oraz NIP 9661311109.

 1. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych

2.1 Sklep internetowy www.ksiegarniatrzykropki.pl przetwarza następujące kategorie danych osobowych swoich Klientów:

 • Dane identyfikacyjne, takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu.
 • Dane płatnicze, takie jak numer konta bankowego lub dane karty płatniczej.
 • Dane związane z zamówieniami, takie jak historia zakupów, preferencje produktowe.
 • Dane związane z korzystaniem ze strony internetowej sklepu, takie jak adres IP, informacje o przeglądarce internetowej, dane dotyczące plików cookie.
 1. Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych

3.1 Sklep internetowy www.ksiegarniatrzykropki.pl przetwarza dane osobowe Klientów w celu:

 • Realizacji zamówień, w tym dostarczenia produktów i świadczenia usług związanych z zakupami.
 • Obsługi klienta, w tym udzielania odpowiedzi na zapytania, świadczenia pomocy technicznej.
 • Prowadzenia działań marketingowych, w tym przesyłania informacji o produktach, promocjach i ofertach specjalnych, jeśli Klient wyraził na to zgodę.
 • Spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 • Zabezpieczenia i ochrony sklepu oraz danych Klientów.

3.2 Podstawami prawnych przetwarzania danych osobowych są:

 • Wykonanie umowy zawartej z Klientem lub podjęcie działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy.
 • Wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych.
 • Właściwe uzasadnione interesy realizowane przez Administratora danych, takie jak zarządzanie sklepem, zapewnienie bezpieczeństwa, doskonalenie usług.
 • Zgoda Klienta na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, np. otrzymywanie informacji marketingowych.
 1. Dane osobowe Klientów będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, chyba że przepisy prawa wymagają dłuższego okresu przechowywania lub Klient wyraził zgodę na dłuższe przechowywanie danych.

4.1 Przechowywanie danych celu realizacji umowy:
Dane osobowe, które są niezbędne do realizacji umowy zawartej z Klientem, są przechowywane przez okres trwania umowy i okres 5 lat po jej zakończeniu w celu rozliczeń, obsługi gwarancji lub reklamacji, a także w celu dochodzenia roszczeń prawnych związanych z umową. Okres ten może być uzależniony od rodzaju produktów lub usług oferowanych przez sklep.

4.2 Przechowywanie danych w celach związanych z rachunkowością:
Dokumenty rachunkowe, w tym dane osobowe zawarte w tych dokumentach, są przechowywane przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, do którego dotyczą.

4.3 Przechowywanie danych celach związanych z marketingiem:
Jeśli dane osobowe są przetwarzane w celach marketingowych na podstawie zgody Klienta, można je przechowywać do momentu wycofania zgody przez Klienta lub przez okres, który został wskazany w zgłoszonej zgodzie.

 1. Prawa Klientów

5.1 Klientom przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • Prawo dostępu do swoich danych osobowych.
 • Prawo do sprostowania swoich danych osobowych.
 • Prawo do usunięcia swoich danych osobowych.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych.
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Ochrona danych osobowych

6.1 Sklep internetowy www.ksiegarniatrzykropki.pl podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić ochronę danych osobowych Klientów przed nieuprawnionym dostępem, utratą, uszkodzeniem lub nieuprawnionym ujawnieniem.

6.2 W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, które mogłoby wiązać się z wysokim ryzykiem dla praw i wolności Klientów, Administrator danych poinformuje o tym incydencie odpowiednie organy nadzorcze oraz Klientów, w zakresie wymaganym przepisami prawa.

 1. Kontakt

7.1 W przypadku pytań, wątpliwości lub żądań dotyczących przetwarzania danych osobowych, Klienci mogą skontaktować się z Administratorem danych za pośrednictwem danych kontaktowych podanych na stronie sklepu internetowego.

Niniejsza Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 28-06-2023 i stanowi integralną część działalności sklepu internetowego www.ksiegarniatrzykropki.pl

Polityka plików cookies